Sitemap for www.vadehavetsbaadklubber.dk Vadehavets Bådklubber
Vadehavets Bådklubber

Vedtægter

§ 1. Navn:

Vadehavets Bådklubber (VB)

 

§ 2. Formål: 

Styrke sammenholdet og fællesskabet klubberne imellem.

Opnå indflydelse på de beslutninger, der vedrører vore fremtidige muligheder for sejlads i Vadehavet.

Virke for et større kendskab til Vadehavet, Vadehavets sårbare miljø og mulighederne for sejlads.

 

§ 3. Ledelsen:

Består af 4 personer, én fra hver af de 4 Vadehavskommuner. Ledelsen vælger formand og fordeler selv arbejdsopgaverne mellem sig. Ved stemmelighed i afstemning er formandens stemme afgørende. Personer valgt udenfor ledelsen til udvalg og andre repræsentative opgaver har sæde i den til enhver tid valgte ledelse, uden stemmeret.

 

§ 4. Møder:  

Ledelsen afholder møder efter behov og indkalder til mindst 1årligt Fællesmøde i begyndelsen af kalenderåret før generalforsamlingen i de enkelte klubber. Yderligere Fællesmøder kan indkaldes efter behov.

Klubberne deltager i Fællesmøder med 2 medlemmer, hvoraf mindst den ene skal være fra klubbens bestyrelse.

Fællesmøder afholdes i Ribe Sejlklub.

 

§ 5. Valg:

Valg af de under § 3 nævnte personer, afholdes på det ordinære Fællesmøde. Valgperioden er to år. 2 medlemmerne på valg hvert år. Første gang efter lodtrækning.

 

§ 6. Økonomi:

Mødeudgifterne til Fællesmøder afholdes af VB’s konto. Andre udgifter afholdes også af VB’s konto.  Der opkræves ens bidrag (kontingent) fra hver klub og størrelsen afgøres af Fællesmødet afhængigt af behov.

  

Sammenslutningen ”Vadehavets bådklubber” er stiftet på et møde i Ribe, den 2. marts 1993.

  

Revideret, den 4. februar 2010.

 


 

Nyheder
Vedtægter