Sitemap for www.vadehavetsbaadklubber.dk Vadehavets Bådklubber
Vadehavets Bådklubber

Smakketræf og Maritim Dag i Ribe 2017

Smakketræf fredag, den 30. juni med sejlads på Ribe Å og i Vadehavet

Maritim Dag, lørdag, den 1. juli på Skibbroen i Ribe.


Den 5. juni 2014

Ribe Kammersluse

Esbjerg Kommune varsler drastisk forhøjelse af slusepriser og forringelser ved slusning.

Forslaget er sendt i høring. VB har indgivet høringssvar.

Sagen kan ses under Aktuelle sager, Ribe Kammerslusen.Den 28. maj 2014

Nationalparkpartner

Vadehavets Bådklubber er godkendt som Nationalparkpartner

Den 22. marts 2014
Sejlads med passagerer
Den 26. september 2013 trådte en ny bekendtgørelse om sejlads med passagerer i kraft. Den er en følge af den tragiske kæntreulykke i Præstø Fjord, og Søfartsstyrelsen strammer med denne bekendtgørelse gevaldigt op om sikkerheden ved sejlads med passagerer.
Bekendtgørelsen vedrører kun erhvervsmæssig sejlads, men der er gråzoner, som kan få betydning for sejlads med lystfartøjer med passagerer. Det fremgår af bemærkningerne til bekendtgørelsen, at sejlads med familie og nære venner ikke er omfattet af bekendtgørelsen, også selvom passagererne betaler udgifter til brændstof.
Men her opstår problemet: Familie er let at definere, men hvem er 'nære venner'? Det er Søfartsstyrelsen, der afgør fortolkningen af nære venner for at undgå, at bekendtgørelsen omgås.
Sejles der med passagerer, der ikke kan defineres som nære venner, træder bekendtgørelsens bestemmelser i kraft. Det betyder, at der skal være en sikkerhedsinstruks ombord, som skal være godkendt af Søfartsstyrelsen, og et forsikringscertifikat på ca. 5,5 mio. kr. pr. passager.

Søfartsstyrelsen skriver i et svar på spørgsmålet om, fritidsfartøjers sejlads med passagerer:

"Hvis de inviterede har givet en form for modydelser, f.eks. som sponsorer for sejladsen, gentjenester eller hvis sejladsen har været udstedt til en bredere kreds, er der tale om regelsættet "Bekendtgørelse om mindre far¬tøjer der medtager op til 12 passagerer". I så fald er det ejeren af fartøjets ansvar at det foregår sikkert og i overensstemmelse med de relevante reg¬ler. I forhold til den bredere kreds vil det bero på en konkret vurdering.
Hvis personerne er privatinviterede familiemedlemmer eller nære venner, vil der oftest ikke være tale om "Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer".
At disse deltagere hver betaler et beløb til dækning af de direkte udgifter til benzin m.m., medfører ikke, at sejladsen anses som erhvervsmæssigt."

Hvad det kommer til at betyde i praksis vil tiden vise.

Man kan selv forsøge at finde ud af, hvad bekendtgørelsen omfatter ved at følge dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141932


Den 7. dec. 2012

Nationalpark plan for 2013-2018 vedtaget

Nationalparkplan er efter høringeperioden nu vedtaget af Nationalparkbestyrelsen.

Der er ganske få ændringer på baggrund af indsendte høringssvar.

Kan ses på dette link:

http://www.naturplan.dk/temp/Nationalpark-Vadehavet-Endelig-b.pdf

 

Den 19. dec. 2011 

Nationalparken

Svend Tougaard er udpeget af Miljøministeren til at sidde i Nationalparkens bestyrelse. 

se Afmærkning under aktuelle sager
Nyheder
Vedtægter